When was Samagra Shiksha launched?

Samagra Shiksha was launched on May 24, 2018, after the merger of three existing schemes: Sarva Shiksha Abhiyan, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, & Teacher Education (TE).